1. Introducere

Confidenţialitatea datelor cu caracter personal reprezintă una din preocupările principale în cadrul societăţii care High Tech Tecnosky SRL. Ca atare, dorim să asigurăm cele mai înalte standarde de confidenţialitate şi transparenţă cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în activitatea noastră curentă.

Întrucât în desfășurarea activității este necesar să prelucrăm o serie de date cu caracter personal cu predilecție în raport de specificul obiectului nostru de activitate dorim să oferim asigurări că prelucrarea va avea loc cu respectarea principiilor transparenţei şi securităţii datelor cu caracter personal. Această politică de confidențialitate este menită să vă ajute să înțelegeți ce date colectăm, de ce le colectăm și ce facem cu ele.

Sperăm că veți avea timp să citiți prezenta politică de confidențialitate cu atenţie. Am încercat să formulăm această politică într-un limbaj cât se poate de simplu, astfel încât să fie clară și inteligibilă.

1.1 Operatorul de date cu caracter personal în relaţia cu dumneavoastră

Operatorul de date cu caracter personal în relaţia cu datele personale furnizate de dumneavoastră este societatea care High Tech Tecnosky SRL, cu sediul în Gilău, Ferma 8, Hala 19, Jud. Cluj.

1.2 Cui i se aplică această Politică de Confidențialitate?

Prezenta Politică de Confidențialitate se aplică membrilor de conducere, directorilor de departamente, angajaților, clienților și furnizorilor High Tech Tecnosky SRL.

1.3 Definiții

„date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

„prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

„operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

2. Categorii de date pe care le prelucrăm

În vederea desfăşurării activităţii putem colecta şi procesa următoarele categorii de date cu caracter personal:

A. Date necesare încheierii Contractului individual de muncă sau etapei prealabile încheierii contractului individual de muncă.

În etapa premergătoare încheierii contractului de muncă colectăm și procesăm o serie de date cu caracter personal. Datele pe care vi le solicităm în această etapă sunt: nume şi prenume, număr de telefon, adresa de e-mail, adresă de domiciliu, statut marital, precum şi alte date cuprinse în CV-uri.

În procesul de angajare se colectează, respectiv se prelucrează următoarele tipuri de date cu caracter personal, care fac obiectul dosarului de personal: nume, prenume, CNP, adresa, alte date cuprinse în cartea de identitate, permis, acte studii, cazier judiciar, certificat de naştere, certificat de căsătorie, certificat de naştere copii, hotărâre de divorţ (unde este cazul), livret militar, acte rude de gradul întâi pentru coasiguraţi, adeverinţă medicina muncii, date bancare.

Datele prelucrate de High Tech Tecnosky SRL pot să provină din două categorii atât din surse atât directe cât şi indirecte. Astfel, în procesul de angajare datele sunt colectate direct.

În procesul de recrutare, colectarea este una variată. Astfel, activitatea de colectare este întreprinsă atât indirect prin prezentarea CV-urilor puse la dispoziţie de către agenţii de recrutare sau prin formularea recomandărilor de la angajaţi. În mod direct, în procesul de recrutare, aceste date sunt colectate de pe site-urile de specialitate în urma anunţurilor sau prin aplicările spontane la adresa societăţii: contact@httsky.com

Temeiul acestei prelucrări este în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. b din GDPR încheierea, executarea respectiv formarea contractului.

Totuşi, în ceea ce privesc datele colectate ca urmare a depunerii cazierului judiciar, menţionăm că temeiul este dat de art. 6 alin 1 lit. a GDPR, mai exact în baza consimţământului dumneavostră.

B. Raporturi contractuale

Dacă vom încheia un contract cu dvs.(ex. vânzare) vom primi o serie de date caracter personal, cum ar fi: nume şi prenume (al persoanei vizate , al reprezentantului legal al persoanei juridice), adresă de email, numărul de telefon.
Toate aceste date vor fi colectate și procesate ca urmare a comunicării lor în mod direct sau indirect de către persoanele vizate.

Temeiul procesării se regăsește în art. 6 alin. 1 lit. b din GDPR, respectiv datele sunt prelucrate ca urmare a încheierii unui contract şi au ca scop executarea contractului.

În vederea încheierii unui contract cu dvs., societatea poate colecta datele dvs. cu caracter personal cum ar fi: nume şi prenume (al persoanei vizate , al reprezentantului legal al persoanei juridice), adresă de email, numărul de telefon, din diverse surse, în vederea contactării, transmiterii unor oferte sau alte asemenea.

În acest din urmă caz, datele dvs. sunt colectate în temeiul art. 6 alin 1 lit. a GDPR, mai exact în baza consimţământului dumneavostră.

D. Date biometrice

În vederea desfășurării activității societății putem colecta datele dvs. biometrice, care constau în imagini faciale sau video, în scopurile limitate pe care le veți regăsi mai – jos.

Astfel, colectăm şi prelucrăm poze cu angajaţii noştri/potenţiali angajaţi atunci când ne sunt trimise CV-uri, în cadrul căruia sunt furnizate şi poze.

Aceste date sunt colectate de High Tech Tecnosky SRL în mod direct, în temeiul dispoziţiilor art. 6 alin 1 lit. a GDPR, mai exact în baza consimţământului dumneavostră.

3. Cum colectăm datele dvs. cu caracter personal

Putem colecta datele dvs. cu caracter personal fie direct de la persoana vizată, spre exemplu atunci când ne trimiteți un e-mail prin intermediul căruia ne solicitați o ofertă/informație sau aplicați pentru un post, sau prin completarea formularului referitor la angajare aflat într-unul dintre sediile noastre; aceste date ne sunt furnizate direct de dvs. în situația derulării raporturilor contractuale.

Putem colecta datele dvs. indirect, spre exemplu atunci când aplicați pentru un post prin intermediul unei companii sau platforme de recrutare cum ar fi E-jobs.

….